top of page

Digital Economy Compass 2020


Báo cáo 250+ trang gồm 4 chương:Chương 1 - Tác động của COVID-19 đối với nền kinh tế số

Chương 2 - Người tiêu dùng định hình nền kinh tế số như thế nào?

Chương 3 - Công nghệ trong nền kinh tế số

Chương 4 - Thị trường kỹ thuật số

------------------------------***------------------------------

27 views0 comments

Comments


LOGO WORLDLINE 5-04.png
bottom of page