top of page

Digital Economy Compass 2020

[DOWNLOAD NOW] https://bitly.com.vn/c8i13l


Báo cáo 250+ trang gồm 4 chương:Chương 1 - Tác động của COVID-19 đối với nền kinh tế số

Chương 2 - Người tiêu dùng định hình nền kinh tế số như thế nào?

Chương 3 - Công nghệ trong nền kinh tế số

Chương 4 - Thị trường kỹ thuật số

------------------------------***------------------------------

#VIETNAM_MARKET_REPORT_COMMUNITY #REPORT

Via #WORLDLINE_TECHNOLOGY

27 views0 comments
LOGO WORLDLINE 5-04.png
bottom of page