top of page

[REPORT] BÁO CÁO KỸ THUẬT SỐ 2020Thông tin chi tiết mới nhất về cách mọi người trên toàn thế giới sử dụng Internet, phương tiện truyền thông xã hội, thiết bị di động và thương mại điện tử


[DOWNLOAD NOW] https://bom.to/r1od23p


Báo cáo sẽ đề cập tới các vấn đề thú vị như:

  • Tổng quan về việc sử dụng internet toàn cầu

  • Quan điểm khác nhau: người sử dụng internet toàn cầu

  • Chia sẻ lưu lượng truy cập web toàn cầu theo trình duyệt

  • Các kênh truyền thông được sử dụng cho tin tức.

--------------------------***----------------------------

#VIETNAM_MARKET_REPORT_COMMUNITY #REPORT

Via #WORLDLINE_TECHNOLOGY

34 views0 comments
LOGO WORLDLINE 5-04.png
bottom of page